Stanovy

Stanovy spolku

 

 

Článek 1 – Založení a název Spolku

 

Zakládající členové, aniž by tím byla dotčena jejich podnikatelská volnost, se rozhodli 

vytvořit spolek fyzických osob s názvem: 

 

Spolek havířovských fotografů z.s.

 

Sídlo Spolku: Československé armády 107/18, Město, 73601 Havířov

Spolek vzniká dnem registrace a zakládá se na dobu neurčitou.


 
Článek 2 – Účel Spolku


Hlavní náplní spolku je:

Sdružování fyzických osob zabývajících se fotografováním a aktivitami kolem této činnosti. Koordinuje jejich činnost a chrání jejich oprávněné zájmy.

Členem se může stát každý, koho zajímá fotografování a vše kolem fotografie.
Spolek je založen na zásadách porozumění a vzájemné pomoci při společných akcích. 
Zaujímá  stanoviska, navrhuje  řešení a opatření k odborným tématům, které se týkají zájmů svých členů. 
Podílí se na organizování výstav, seminářů a školení v oboru, jak v místním, tak regionálním a celostátním rozsahu.

Zajišťuje a organizuje "Výstavu regionálních fotoklubů".


Článek 3 - Vznik členství


Členství ve Spolku je dobrovolné. 

Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami,  jednacím řádem a podá  písemnou žádost o přijetí. 
Členství vzniká na základě rozhodnutí členské schůze na návrh výboru Spolku a po zaplacení vstupního poplatku a členského příspěvku. 
Členství je dobrovolné a může být kdykoliv ze strany člena ukončeno.  

 


Článek 4 - Zánik členství


Členství ve Spolku zanikne: 

a) odstoupením od členství, z vlastní vůle, bez nároku na podíl z vypořádání a vrácení

    příspěvků včetně zápisného,

b) zrušením členství pro prokazatelné odmítnutí placení členských příspěvků a prokazatelné

    poškození spolku (pomluvami, jednáním proti spolku a hrubé porušení stanov),

c) vyloučením (bez nároku na podíl z vypořádání a vrácení příspěvků včetně zápisného), 
d) úmrtím člena,

e) ukončením činnosti Spolku.  

Článek 5 - Ustanovení o vzniku a zániku členství

 


Proti návrhu výboru Spolku o vzniku a zániku členství lze podat písemnou stížnost 
k členské schůzi, která o věci rozhodne s konečnou platností na svém nejbližším 
zasedání. Proti rozhodnutí členské schůzi se nelze odvolat. 

Člen může být vyloučen: 
a) za hrubé a opakované porušení zásad soužití v organizaci, 

b) byl-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný 
    trestný čin, 

c) členství člena je dobrovolné a může být kdykoliv ze strany člena ukončeno,
d) ukončení  členství se provede bez náhrady vložených prostředků na společnou 
    činnost,

e) v případě skončení členství ve Spolku z důvodů vyloučení, se vložený členský podíl     

    nevrací. 


Článek 6 - Práva a povinnosti člena

 

a) Člen Spolku má právo:
-   podílet se na činnosti Spolku 
-   volit a být volen do orgánů Spolku, 
-   obracet se na orgány Spolku se svými podněty, návrhy, dotazy apod. 
 
b) Člen Spolku je povinen: 
-   dodržovat stanovy Spolku, interní předpisy spolku a plnit rozhodnutí přijatá jeho 
    orgány, 
-   účastnit se aktivně práce ve Spolku a podílet se svými znalostmi na rozvíjení spolku, 
-   platit členské a účelové příspěvky, 
-   chránit majetek Spolku a dbát o dobré jméno Spolku.
 

Článek 7 - Orgány

Orgány Spolku jsou: 

 

Členská schůze 

Výbor Spolku 
Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Tvoří ji všichni členové Spolku.  
 
 Členská schůze:

a) schází se nejméně jednou měsíčně a svolává ji výbor, 

b) členská schůze může být svolána mimořádně kdykoliv, požádá-li o to, 
     nejméně 1/3 členů Spolku, nebo rozhodne-li o mimořádném svolání výbor Spolku, 
c) pro svolání mimořádné členské schůze musí být uveden písemný důvod zaslaný 
    na předsedu a tajemníka spolku,
d) z jednání členské schůze se pořizuje zápis 1 x čtvrtletně. Usnesení podepisuje předseda a tajemník. 

Členská schůze rozhoduje o: 
-   přijetí nových členů Spolku 
-   výši zápisného 
-   výši členských příspěvků 
-   všech věcech, týkajících se majetku a hospodaření Spolku 
-   vyloučení členů Spolku 
-   ukončení činnosti Spolku 
-   investičních a neinvestičních výdajů. 
 
Členská schůze volí: 
-   členy výboru, a to předsedu, tajemníka a hospodáře Spolku.

Členská  schůze schvaluje svá usnesení a závěry nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku. V případě jednání o záležitostech spojených s majetkem Spolku nebo

o návrhu na vyloučení člena Spolku. O ukončení  činnosti Spolku, musí být usnesení schváleno nejméně 2/3 většinou všech zapsaných členů Spolku. Nesejde-li se na členské schůzi potřebné množství členů, svolá výbor členskou schůzi v náhradním termínu. Nesejde-li se potřebné množství členů ani po druhém řádném svolání, rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku.

  
Statutární orgán - výbor Spolku: 

-  výbor Spolku má 3 členy,
-   je tvořen předsedou Spolku, tajemníkem a hospodářem, volenými členskou schůzí,
-   členy výboru volí členská schůze na 5 let,
-   předseda zastupuje Spolek na veřejnosti a při jednáních s úřady a institucemi,
-   tajemník zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, nemoci nebo zaneprázdnění. 
 
Výbor Spolku: 
-   rozpracovává, aktualizuje a realizuje program činnosti stanovený členskou schůzí 
    Spolku, 
-   zaujímá stanoviska k aktuálním otázkám o organizaci a činnosti Spolku a vzniklé

    situace řeší, 
-   stanoví odměny a finanční úhrady svým členům, 
-   v případě zániku Spolku ustavuje likvidační komisi,
-   rozhoduje o svolání členské schůze. 
  
 Výbor Spolku navrhuje: 
-   výši čl. příspěvků a zápisného 
-   program jednání členské schůze 
-   roční pracovní program a náplň činnosti Spolku 
-   vyloučení členů Spolku (viz. Čl. 4) 
-   roční rozpočet Spolku 
Výbor Spolku svolává předseda (tajemník) Spolku, minimálně jednou za ½ roku, jinak dle potřeby, případně požádá-li o to nejméně pět členů Spolku.

Výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů členů výboru.  

Zápis, případně usnesení výboru podepisuje předseda, tajemník a dva členové Spolku, které určí předseda (tajemník).

Výbor se ze své činnosti zodpovídá členské schůzi Spolku.                                         

 


Článek 8 – Způsob jednání statutárního orgánu


Jménem Spolku jedná předseda, v případě jeho nepřítomnosti tajemník.Článek 9 - Zdroje finančních prostředků


Majetek  Spolku  tvoří  hmotný  a  nehmotný  majetek. 

 

Zdroji majetku jsou: 
a) hmotný majetek a majetková práva, 
b) zápisné, členské příspěvky, příp. účelové příspěvky,  
c) výnosy z akcí Spolku organizovaných v souladu s posláním Spolku, 
d) dary, granty, dotace, příp. jiné příspěvky státu, obcí a dalších organizací, 

e) nájemné za použití majetku Spolku, 
f) návratné a nenávratné finanční pomoci.

 


Článek 10 - Zásady hospodaření


Výbor Spolku hospodaří s prostředky Spolku podle rozpočtu schváleného členskou schůzí. 

Za hospodaření s prostředky je výbor zodpovědný členské schůzi. 

Evidenci finančních prostředků vede pokladník Spolku, který spolu s předsedou (tajemníkem) Spolku zodpovídají za správné hospodaření s těmito prostředky. 

O výdajích nad 10 000,-Kč rozhoduje vždy členská schůze.
Výdaje do 10 000,-Kč, schvaluje výbor.

O výdajích do 1 000,-Kč rozhoduje předseda, tajemník a hospodář Spolku sám. 

Účetnictví Spolku vede hospodář tak, aby bylo v souladu s účetními předpisy a zákonnými normami platnými v době činnosti Spolku. 

 

 

Článek 11 – Ručení

 

Za své dluhy ručí Spolek do výše svého majetku.

Jednotliví členové Spolku neručí svými majetky za dluhy Spolku.

 

 

 

Článek 12 - Ukončení činnosti Spolku - způsob vzájemného vypořádání

 

Spolek zaniká: 
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným subjektem, 
b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění, 
c) v případě zániku Spolku se rozdělí aktiva a pasíva mezi  jednotlivé členy podle 
    klíče platného pro placení příspěvků v roce zániku Spolku, 

d) za likvidaci Spolku zodpovídá likvidační komise jmenovaná výborem, 
e) jde-li o zánik Spolku rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, nebo jiných  státních 
    orgánů, provede majetkové vypořádání likvidátor jimi určený.


 
Článek 13 – Závěrečná ustanovení

 


Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace u příslušného orgánu státní správy. 
Tyto Stanovy jsou závazné pro všechny členy a všechny orgány Spolku.

Změna těchto Stanov přísluší pouze Členské schůzi Spolku, která může případné změny 
schválit nejméně 2/3 většinou všech zapsaných členů Spolku.  
 

Schváleno na schůzi Spolku dne 28. 8. 2019